top of page

75 区学校、课程、课后课程、家长专业发展 & 其他 信息。         (请点击照片或图标查看)。  

 

纽约市自治市镇的学校:

        

       布朗克斯                                                                             

 

        布鲁克林北

 

        布鲁克林南部

 

        曼哈顿                                    

 

        皇后区北

 

        南皇后区 

 

        斯塔滕岛

家庭、医院和机构型学校:

 

        家庭指导 

 

        医院学校                                                                请联系学校以获取信息

                                                                                     关于他们学校网站上的项目。谢谢你。  

                                                                                              

CCD75 . D75 Demographic overview .png
list of after school .png
workshops for parents .png
bottom of page